Kasunduan ng Miyembro

Ito ay ang Kasunduan ng Miyembro ng AIP ONLINE SURVEYS.
Hinihiling namin sa lahat ng Miyembro na maingat na basahin ang Kasunduan ng Miyembro na ito bago sila sumali.
Sa pamamagitan ng pagrehistro bilang isang Miyembro ng AIP ONLINE SURVEYS,
sumasang-ayon ka at tinatanggap mo lahat ng mga tuntunin at kundisyon na nakasaad sa ibaba.

 1. Ang layunin ng mga patakarang ito ay para isaad ang ugnayan ng mga karapatan at mga obligasyon sa pagitan ng AIP Corporation (matapos nito ay tatawaging 'AIP') at isang Miyembro (matapos nito ay tatawaging 'ang Miyembro') na awtorisado ng AIP bilang isang rehistradong tumutugon sa online na pagsusuri alinsunod sa mga probisyon na nakasaad sa Seksiyon 2 nito,
  tungkol sa negosyong online na pananaliksik (matapos nito ay tatawaging ang 'Negosyo') na pinamamahalaan ng AIP.
 2. Ang Negosyo ay pinamamahalaan ng AIP o ng ikatlong partidong kliyente nito (matapos nito ay tatawaging ang 'Kliyente') para sa layuning magbigay sa mga ikatlong partido, katulad ng mga kompanya at mga organisasyon,
  ng mga opinyon ng mamimili at mga gawain sa pamamagitan ng webpage na ginawa para sa mga pagsusuri ng pag-aaral ng merkado sa website ng AIP(matapos nito ay tatawaging ang 'Website') o website ng ikatlong partidong Kliyente nito. Ang bawat Miyembro ay maaaring tumugon sa nabigay na pagsusuri,
  at ang impormasyong nakolekta ay pagsasamasamahin at aanalisahin ng AIP o ng Kliyente nito.
 3. Anumang pagsasagawa, pag-amyenda o modipikasyon sa Kasunduan ng Miyembro na ito ay bubuo bilang bahagi ng Kasunduan ng Miyembro na ito,
  kung saan ang Miyembro ay magpapahintulot at susunod sa, at aabisuhan ang Miyembro bawat beses na kailangan sa paraang natukoy na tama ng AIP.
 4. Nirereserba ng AIP ang karapatang mag-amyenda ng Kasunduan ng Miyembro na ito at anumang mga patakaran at regulasyon sa nakaraang parapo, nang hindi kumukuha ng naunang pahintulot ng Miyembro.
  Kung ang Patakaran sa Pagkapribado at anumang ibang mga patakaran at regulasyon na naglalaman ng mga probisyon na hindi alinsunod sa mga probisyong nakasaad sa Kasunduan ng Miyembro na ito,
  ang mga probisyon sa Kasunduan ng Miyembro na ito ay ipatutupad bilang preperensiya sa mga patakaran at regulasyon.
 1. Ang Miyembro ay dapat 16 taong gulang o mas matanda, residente ng Pilipinas at nakakumpleto ng buong proseso ng rehistrasyon sa pagsang-ayon at pagtanggap ng Pagmimiyembro mula sa AIP.
 2. Kung natukoy ng AIP na hindi karapat-dapat na tanggapin ang indibiduwal bilang Miyembro, maaaring kanselahin o ihinto ng AIP ang rehistrasyon ng Miyembro.
 1. Matapos ang rehistrasyon ng Miyembro, ang Miyembro ay kailangang gumamit ng kaniyang designadong e-mail address at password upang lumahok sa pagsusuri.
 2. Ang Miyembro ay may buong responsibilidad sa pamamahala ang e-mail address at password na ibinigay sa rehistradong Miyembro.
 3. Ang Miyembro ay hindi pinahihintulutang idesigna, ipahiram o isiwalat ang kaniyan designadong ID o password.
 4. Walang sagutin ang AIP sa anumang kasiraang kaugnay ng kapabayaan ng Miyembro sa paggamit ng e-mail address at password o ng ikatlong partido.
 1. Ang AIP ang may hawak ng lahat ng karapatan sa pagma-may-ari ng rehistrasyon ng data.
 2. Hindi tatanggap ang AIP ng maling data para sa lahat ng mga bagay na ipinasok ng Miyembro sa pagrerehistro.
 3. Upang mapanatili ang pagkatama at kalidad ng data ng pagsusuri, ang AIP ay maaaring makipag-ugnay sa Miyembro gamit ang kaniyan rehistradong numero ng telepono na ibinigay sa pagrehistro, upang kumpirmahin ang pagkikilanlan ng Miyembto at/o pagkatama ng rehistradong data ng Miyembro.
 1. Hindi magsasagawa ang miyembro ng anumang gawain na o maaaring sasailalim sa susunod:
  1. gawain na hindi kanais-nais sa kaaayusang pampubliko at moralidad;
  2. gawain na lumalabag sa anumang batas, mga regulasyon o ordinansiya;
  3. gawain na lumalabag sa karapatang-ari ng AIP, ibang mga Miyembro o ikatlong partido;
  4. gawain na mapanira sa ibang Miyembro o ikatlong partido;
  5. gawain na maglalagay sa ibang Miyembro o ikatlong partido sa disbentaha;
  6. kampanya ng eleksiyon o katulad na gawain, o gawain na lumalabag sa Batas Eleksiyon ng Pampublikong Opisina;
  7. gawain na nakakaabala sa mga operasyon ng AIP ONLINE SURVEYS;
  8. pagsasagawa ng hindi totoong rehistrasyon o hindi totoong tugon sa pagsusuri;
  9. pagsasagawa ng negosyo na hindi aprubado ng AIP;
  10. pagdodoble ng rehistrasyong ng Pagmimiyembro na isinagawa ng parehong tao, o rehistrasyon kung saan pinapalsipika ng indibiduwal ang kaniyang pagkatao;
  11. pagsisiwalat o pagpapaalam ng mga nilalaman ng pagsusuri sa ikatlong partido
   (kasama ang publikasyon sa bulletin board o website);
  12. ilegal na paggamit na kaniyang e-mail address o password;
  13. ilegal na paggamit ng Website para kumita;
  14. mapanloko na pagtugon; at
  15. anumang ibang gawain na natukoy bilang hindi karapat-dapat ng AIP.
 1. Ang Miyembro ay gagamit ng parehong e-mail address na ipinasok nito sa pagrehistro, kapag nagpapadala at tatanggap ng mga e-mail mula sa at papunta sa AIP.
 2. Ang AIP ay walang sagutin sa anumang disbentahe o kasiraan sa Miyembro sa pamamagitan ng pagpapadala at pagtanggap ng mga E-mail mula sa e-mail address na iba sa ipinasok sa rehistrasyon.
 3. Ang Miyembro ay sasagot sa e-mail na ipinadala mula sa AIP, sa paraang tinukoy ng AIP.
 4. Ang AIP ay walang sagutin sa anumang disbentahe o kasiraan sa Miyembro, sa pagsagot sa paraan na iba sa tinukoy ng AIP.
 5. Ang AIP ay walang sagutin sa mga nilalaman na sinulat sa mga e-mail na ipinadala ng Miyembro.
 6. Ang AIP ay walang sagutin sa anumang disbentahe o kasiraan sa Miyembro ng mga e-mail na hindi naipadala sa/papunta sa AIP.
 1. Kapag bumabawi sa Pagmimiyembro, ang Miyembro ay magbibigay ng abiso sa AIP alinsunod sa mga pamamaraan na isinaad ng AIP.
  Ang pagbawi ng Pagmimiyembro ay makukumpleto matapos pinroseso ng AIP ang pagbawi ng Pagmimiyembro at ang rehistradong personal na impormasyon ng Miyembro at tatanggalin mula sa database.
 2. Kung ang naipong dami ng mga EPoints ay umabot sa sinaad na mapapalitang dami sa panahon ng pagbawi, ang Miyembro ay magpapalit ng mga EPoints na iyon bago magbawi.
  Kung ang ganitong pagpalit ay hindi isinagawa, ang mga EPoints ay tatanggalin at ang AIP ay hindi magsasagawa ng anumang proseso katulad ng hiling sa pagpalit, mga tanong atbp. matapos ang pagbawi.
 1. Maaaring ihinto ng AIP ang Pagmimiyembro ng Miyembro, mayroon man o walang pahintulot ng Miyembro, kung ang Miyembro ay kasama sa anumang sa mga sumusunod na pangyayari:
  1. paglabag sa mga bagay na hindi pinahihintulutan alinsunod sa Seksiyon 5 nito;
  2. hindi pagtupad sa mga obligasyon alinsunod sa Seksiyon 11 nito; at
  3. paglabag sa anuman sa mga probisyon na nakasaad sa Kasunduan ng Miyembro na ito.
 2. Kapag naghihinto ng Pagmimiyembro, ang AIP ay magtatanggal ng lahat ng mga karapatan na pag-aari ng nasabing Miyembro sa Website. Sa ganitong kaso, ang AIP ay hindi mag-aabiso ng pagtanggal.
 1. Kung nagdulot ang Miyembro ng anumang kasiraan sa AIP o isang ikatlong partido dahil sa paglabag ng Kasunduan ng Miyembro na ito, ang AIP ay maaaring humiling na ang nasabing Miyembro ay magbayad sa kasiraang ito.
 1. Mahigpit na pamamahalaan ng AIP ang personal na impormasyon ng Miyembro alinsunod sa may-katuturang mga batas na ukol sa proteksiyon ng personal na impormasyon.
  Ang AIP ay magsasagawa ng pang-iwas at pang-seguridad na pamamaraan upang maiwasan ang pagpapalsipika ng impormasyon, pagsisiwalat sa mga tao o pangkat sa labas ng kompanya, hindi awtorisadong access, atbp.
 2. Ang AIP ay hindi gagamit ng rehistradong personal na impormasyon ng Miyembro para sa anumang layunin maliban sa pagsasagawa ng mga pagsusuri.
 3. Maaaring isiwalat ng AIP sa ikatlong partido ang rehistradong impormasyon ng Miyembro, nang walang pahintulot ng Miyembro, hindi kasama ang personal na impormasyon katulad ng pangalan, address, numero ng telepono, e-mail address, atbp., na nagkikilala sa Miyembro.
  Isisiwalat ng AIP ang impormasyon na pagkikilanlan ng Miyembro kapag nakakuha nang paunang pahintulot ng nasabing Miyembro, maliban sa mga kaso kung saan kailangan ang mga outsourcing na operasyon para sa pagsasamasama at pag-aanalisa ng materyal para sa relebanteng pagsusuri. Sakaling i-outsource ang ganitong mga operasyon, ang AIP ay pipili ng kontraktor sa kundisyon na ang kontraktor ay tutugon sa parehong antas ng AIP ukol sa proteksiyon ng personal na impormasyon at magpapatupad ng kontrata sa kumpledensiyalidad.
 4. Hindi tratratuhin ng AIP ang mga tugon sa pagsusuri na nakuha mula sa Miyembro bilang impormasyon na maaaring tumukoy sa partikular na indibiduwal, katulad ng mga resulta ng pagsusuri na sumasailalim sa numerong proseso at tinuturing na istatistikong impormasyon.
 5. Kapag tumutugon sa pagsusuri sa website na pinaaandar ng Kliyente, ang AIP ay walang sagutin sa anumang disbentahe o kasiraan sa Miyembro sa pamamahala ng personal na impormasyon na ipinadala sa Kliyente mula sa Miyembro mismo sa pamamagitan ng website na ito.
 1. Ang Miyembro ay dapat:
  1. mag-update ng data ng rehistrasyon sa loob ng natukoy na panahon ng AIP;
  2. hindi magsisiwalat o pagpapaalam ng mga nilalaman ng pagsusuri sa ikatlong partido (kasama ang publikasyon sa bulletin board o website);
  3. hindi tutugon nang mapanloko;
  4. tutugon sa kumpirmasyon ng rehistradong data sa pamamagitan ng telepono mula sa AIP;
  5. tapat na tutugon sa kumpirmasyon sa pamamagitan ng telepono mula sa AIP, sa nilalaman na nabigyan ng mga tugon sa pagsusuri na inanyayahan ng AIP at tinugunan ng Miyembro o mga karagdagang tanong.
 1. Bilang bayad sa pagsagot sa pagsusuri, ang AIP ay maaaring magbigay sa Miyembro ng halahga ng mga EPoints na natukoy ng AIP na direktang maipapalit sa libreng regalo o para sa regalo na maaaring matanggap sa proseso ng lottery.
 2. Ang AIP ay magdedesisyon sa uri ng bayad na nakatukoy sa Artikulo 1, ang paraan ng probisyon nito at ang panahon ng probisyon, para sa bawat pagsusuri.
 3. Kung ang Miyembro na may mga EPoints na maipapalit sa libreng regalo ay bumawi mula sa kaniyang Pagmimiyembro alinsunod sa mga probisyon na nakasaad sa Seksiyon7 nito, ang mga EPoints na nakuha na ng nasabing Miyembro ay tatanggalin, maliban sa kaso kung saan ito ay maipapalit sa libreng regalo sa paraang tinukoy ng AIP.
  Kung ang Pagmimiyembro ay hininto alinsunod sa mga probisyon na nakasaad sa Seksiyon 8 nito, anuman at lahat ng mga EPoints na nakuha na ng nasabing Miyembro ay tatanggalin.
 4. Ang lottery na bunutan para sa libreng regalo ay isasagawa sa paraan na hiwalay na tinukoy ng AIP at ang mga EPoints at kakalkulahin base sa kalkulasyon ng AIP.
 5. Ang libreng regalong nakuha sa lottery na bunutan o pinagpalit ng mga Epoins ay ipadadala lamang sa address ng tahanan ng mga Miyembro na nakatira sa Pilipinas.
 6. Ang libreng regalo na nakuha sa loterry na bunutan o sa pamamagitan ng pagpalit sa mga EPoints ay ipadadala sa address na nirehistro sa AIP.
  Kung ang libreng regalo ay hindi naipadala dahil sa kamalian sa impormasyon sa rehistrasyon, ang AIP ay hindi na muling magpapadala ng nasabing libreng regalo. Sa ganitong kaso, ang nasabing mga EPoints ay magiging walang bisa.
 7. Kapag hindi tumatanggap ng libreng regalo matapos ang animnapung (60) araw mula sa hiling sa pagpalit ng mga EPoints ay nakumpleto, ang Miyembro ay mag-aabiso sa AIP ng kaganapang ito nang walang kabiguan.
  Walang sagutin ang AIP sa hindi pagdating, atbp.
  ng libreng regalo matapos ang isang daan at dalawamgpung (120) na araw o higit pa, kahit na walang mali sa rehistradong address ng Miyembro.
 8. Ang AIP ay walang sagutin sa anumang mga hindi matagumpay na transaksiyon na resulta ng mali o hindi tamang impormasyon sa rehistradong account ng bangko.
 9. Ang AIP ay nagrereserba ng karapatang kanselahin ang pagbibigay ng survey EPoints at/o mga gantimpala sa Lottery kung ang mga kasagutan sa survey ng kahit anong miyembro ay mayroong pinalsipikang datos, napag-alamang hindi tumpak sang-ayon sa mga pamantayan ng AIP, at/o kapag ang miyembro ay gumawa ng iba pang gawaing nakapanlilinlang.
 1. Itatalaga ng Miyembro sa AIP lahat ng mga karapatang-ari para sa nilalaman ng tugon ng Miyembro sa pagsusuri na isinagawa sa ilalim ng Negosyo, at ang AIP ay may layang pumili, magpalit at baguhin ang nilalaman nang nasabing tugon. Ang Miyembro ay hindi gagamit ng mga personal na karapatan na kaugnay nang nasabing karapatang-ari laban sa AIP o anumang ikatlong partido.
 2. Ang AIP o ang Kliyente, o partidong nakadesigna nila ay maaaring gumamit ng nilalaman ng tugon ng Miyembro sa pagsusuring isinagawa sa ilalim ng Negosyo at maaaring isiwalat ito nang walang pahintulot ng Miyembro.
  Ang impormasyon sa rehistrasyon at tatratuhin alinsunod sa nakatukoy sa mga probisyong nakasaad sa Seksiyon 4.
 1. Gumagamit ng mga cookie ang AIP para sa pagbawas sa pag-ulit ng Miyembro ng tugon sa parehong tanong, o sa pagpapatotoo ng pagiging karapat-dapat ng tugon.

  [Cookie]

  Ang terminong 'cookie' ay tumutukoy sa pinadalang data sa web browser ng iyong computer sa pamamagitan ng web server at binabasa lamang ng server na nagpadala ng cookie.
  Ang mga cookie ay gumaganap ng tungkulin katulad ng iyong ID card at nagtatala ng impormasyon sa rehistrasyon.
  Tandaan na ang mga cookie ay hindi maaaring magpaandar ng programa o magpadala ng virus.
  Maraming mga web browser ang naka-set upang tumanggap ng mga cookie sa inisyal nitong setting ngunit maaari mong ipakita ang mensahe ng alarma para sa pagtanggap ng cookie o pagtanggal ng cookie.
  Ngunit, hindi mo maa-access ang ilang mga website na nangangailangan ng uri ng pagpapatotoo sa pamamagitan ng pag-set ng hindi pagtanggap ng mga cookie.
 1. Ang AIP ay maaaring magbago ng buo o bahagi ng nilalaman ng Negosyo, maaaring i-intermit, suspindihin o ihinto ang buo o bahagi ng Negosyo, sa anumang oras, nang hindi nag-aabiso, mayroon man o walang pahintulot ng Miyembro.
 2. Walang responsibilidad na aakuin ang AIP para sa anumang disbentahe o kasiraan sa Miyembro ng mga pagbabago sa nilalaman o intermission, suspensiyon at paghinto na nakasaad sa Seksiyon 1.
 1. Kung anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng AIP at ng Miyembro ang nagmula na kaugnay ng mga Regulasyong ito, ang Tokyo District Court ay ang tamang korte ng pagkakasundo ng unang paglilitis.
 1. Sa pangyayari ng pagkakaiba, kalabuan at hindi pag sang-ayon sa interpretasyon ng Tuntunin at Kondisyon ng Kasunduan ng Miyembro, kalakip nito sa kahit alinmang wika, ang Ingles ay ang iiral.

(Karagdagang Probisyon)
Ipinatupad Disyembre 4, 2006