Patakaran
Ang Rakuten Insight Global, Inc (matapos nito ay tatawaging "Rakuten Insight") ay umaambag sa lipunan sa pamamagitan ng pagbigay sa mga kompanya at mga organisasyon ng pinrosesong estatistiko na impormasyon tungkol sa kamalayan ng mamimili at mga sirkumstansiya tungkol sa mga serbisyo at produkto na nalikop sa pamamagitan ng pananaliksik sa merkado at online na pagmemerkado.
Sa pagsasagawa ng negosyo sa itaas, bilang respeto sa proteksiyon ng personal na impormasyon na pinanggalingan ng impormasyon, ang Rakuten Insight ay tumutupad sa, lingid sa iba, mga batas tungkol sa pamamahala ng personal na impormasyon, mga tagubilin ng may-katuturang mga ahensya ng gobyerno, at ng "ICC/ESOMAR Code" na koda ng asal para sa industriya ng pananaliksik sa merkado.
Pati na rin ang pagsasama-sama at paggamit ng personal na impormasyon sa tamang paraan, at pagbibigay nang sapat na atensiyon sa at pagsasagawa ng karapat-dapat na mga pamamaraan para sa kaligtasan, kustodiya at pamamahala ng impormasyong ibinigay ng pangunahing tao, ang Rakuten Insight ay nagdedeklara sa mga nasa loob at nasa labas ng kompanya na isinasaad namin, ipinapatupad at minementina ang “Patakaran sa Pagkapribado" na ito.

Pagsasaliksik ng Merkado

 1. Ang Dibisyon sa Pananaliksik sa Merkado ng Rakuten Insight ay nasa negosyo ng pagsasagawa ng pananaliksik sa merkado at naglalayon na aralin ang kaalaman ng mamimili at mga sirkumstansiya ukol sa mga produkto at serbisyo, upang makakuha ng ganitong impormasyon, at makapagbigay sa mga kompanya at ibang mga organisasyon ng mga impormasyong ito matapos ito istatistikong iproseso. Ang personal na impormasyon na nakuha ng Rakuten Insight para sa layunin ng pagsasagawa ng negosyong ito ay isusuma bilang pinagsamang istatistikong impormasyon, at hindi gagamitin sa paraan na pagsulong sa personal na pagkikilanlan ng indibiduwal.
 2. Upang tukuyin ang magpapartisipa sa aming pananaliksik sa pagsusuri ng merkado, ang Rakuten Insight ay maaaring kumuha ng pangalan ng lalahok, address, atbp. bago pa man. Ang impormasyon ay kukunin sa pamamagitan ng ilang pagkukunan ng impormasyon, katulad na pagrehistro sa sarili bilang miyembro ng aming webpage na ginawa para sa mga pagsusuri sa pananaliksik ng merkado o pagtanggap ng probisyon mula sa nag-consign ng negosyo sa pananaliksik ng merkado (kliyente). Ang impormasyon ay tatratuhing tama at legal.
 3. Ang Rakuten Insight ay maaaring malawakang lumikom ng mga taong makikipagtulungan sa aming pananaliksik ng merkado at maaaring magrehistro ng mga aplikante (matapos nito ay tatawaging “Panel”) bilang mga tumutugon; subalit, bago ang aplikasyon, aabisuhan sila ng layunin ng paggamit ng kanilang personal na impormasyon na nakuha sa pamamagitan ng relebanteng recruitment, alinsunod sa iba’t-ibang mga regulasyon, patakaran sa pagkapribado, atbp. na naisapubliko sa aming website.
 4. Ang Rakuten Insight ay maaaring magsagawa ng pagsusuri nang hindi tumutukoy sa tumutugon (Target ng Pagsusuri) na hinihilingan naming makipagtulungan sa among pananaliksik ng merkado at maaaring kumuha ng personal na impormasyon katulad ng pangalan, address sa panahong iyon. Sa ganoong kaso, aabisuhan namin ang tumutugon ng layunin ng paggamit, nang nakasulat o sa pamamagitan ng pagsabi, bago pa man.
 5. Ang Rakuten Insight ay maaaring magbigay ng rehistradong katangian ng impormasyon sa mga kasosyong kumpanya (Mga Kasosyo) na nakapagtapos ng mga kontrata tungkol sa probisyon para sa layunin ng pag-screen at pagpapadala ng mga angkop na mga survey. Ang impormasyong ibinigay ay hindi isasama ang iyong pangalan, ang iyong email address o iba pang impormasyon na maaaring direktang makilala ka bilang isang indibidwal, o ang impormasyon ay maitugma sa anumang iba pang impormasyon sa database ng Partner.

Pag-e-empleyo

 1. Kapag nasa pagtanggap ng personal na impormasyo habang nag-eempleyo ng bagong mga empleyado, itinuturing ng Rakuten Insight na sosyal na responsibilidad namin na pangalagaan ang kaligtasan ng nasabing impormasyon at rerespetuhin ang pagkapribado ng aplikante at panatiliin ang integridad nito.
 2. Ang personal na impormasyon ng mga aplikante sa Rakuten Insight, kasama ang pangalan, address, numero ng telepono, e-mail address, na nakarehistro kapag nagsasagawa ng mga gawain sa pag-recruit ay itatago sa aming database, at bibigyan ng mahigpit na pagbabantay at pagmementina.
 3. Maliban sa nasa itaas, ang personal na impormasyon (impormasyon na maaaring makilala ang indibiduwal, katulad ng pangalan, araw ng kapanganakan) o impormasyon na konektado sa isang indibiduwal katulad ng e-mail address, ID ng Gumagamit, password o naipong impormasyon tungkol sa pagkatao ng indibiduwal katulad ng mga libangan, istraktura ng pamilya, edad, atbp., ay pamamahalaan alinsunod sa batas at mahigpit na ipatutupad.
Upang ligtas na pamahalaan at paandarin ang nakuhang personal na impormasyon, ang Rakuten Insight ay nagsasagawa ng makatwiran at kaparat-dapat na mga pamaaraan sa seguridad upang maiwasan ang mga peligro katulad ng ilegal na access sa personal na impormasyon mula sa kawalan, pagkasira, pagkawasak, pagbabago, paglabas ng impormasyon, ilegal na pagdaan, atbp. Susubukan naming pabutihin at baguhin ang mga pamamaraan sa seguridad na ito panapanahon.

Dagdag pa sa itaas, ang Rakuten Insight ay naglagay ng Tagapamahala sa Proteksiyon ng Personal na Impormasyon upang maayos na mapamahalaan ang personal na impormasyon, nakagawa ng mga regulasyon ng kompanya para sa pamamahala ng kaligtasan at panapanahong magsasagawa ng pagsasanay ng empleyado tungkol sa proteksiyon ng personal na impormasyon.
Ang personal na impormasyon (matapos nito ay tatawaging “Personal na Impormasyon”) na aming pinanghahawakan ay:
 1. Personal na impormasyon ng aming mga kliyente
 2. Personal na impormasyon ng aming mga miyembro ng pagsusuri
 3. Personal na impormasyon ng aming mga kasalukuyan at retiradong mga empleyado
Tumutugon ang Rakuten Insight sa mga kahilingan sa pagsisiwalat, mga pagbabago (pagtatama, pagdagdag o pagtanggal ng mga nilalaman) at suspensiyon ng paggamit (suspensiyon ng paggamit, pagbura at suspensiyon ng probisyon sa mga ikatlong partido [matapos nito ay tatawaging “Mga Pagsisiwalat”]) mula sa pangunahing tao ng personal na impormasyon, o kaniyang kinatawan, maliban kung ang mga pagsisiwalat ay nakakasira sa mga karapatan at mga interes, kasama ang buhay, katawan, pag-aari atbp. ng prinsipal na indibiduwal o isang ikatlong partido o maaaring malalang makahampil sa ating mga negosyo at lumabag sa mga batas at ordinansiya.

 1. Mga bagay sa sasailalim sa paghiling sa pagsisiwalat
  • Pangalan, address, edad, araw ng kapanganakan, e-mail address, at ibang mga impormasyon sa katauhan
  • Personal na impormasyon (kasama ang mga pag-apply sa trabaho) na nirehistro ng tao mismo sa aming website
  • Personal na impormasyon kaugnay ng mga tugon sa pagsusuring palatanungan

 2. Taong kaugnay para sa paghiling ng pagsisiwalat
  • Ang Rakuten Insight ay tutugon sa paghiling sa pagsisiwalat, mga pagbabago at suspensiyon ng paggamit sa pamamagitan ng Pahina Ko ng bawat Miyembro ng Panel.
  • Sa anumang ibang mga kaso, pakigamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa ibaba. Ang pag-abiso ng mga dokumentong isusumite ay ibibigay sa panahon ng hindi mahalagang paghiling.
   Personal Information Protection Manager, Rakuten Insight Global, Inc
   Rakuten Crimson House,
   1-14-1 Tamagawa,
   Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
   TEL : +81-50-5581-1710
Ang Rakuten Insight ay maayos na mamamahala sa nakuhang mga personal na impormasyon at hindi ibibigay ang ganitong impormasyon sa mga ikatlong partido nang hindi nagbibigay ng naunang pahintulot mula sa indibiduwal, maliban sa mga sumusunod na mga pagkakataon:
 1. Sa ilalim ng batas.
 2. Kailangan upang maiwasan ang potensiyal na pananakot sa personal na kaligtasan ng sinumang tao o pag-aari at kung mahirap makuha ang pahintulot ng tao.
 3. Lalong kailangan upang mapabuti ang pampublikong kalusugan at upang magpalawak ng malusog na pangangalaga ng mga bata at kung mahirap makuha ang pahintulot ng tao.
 4. Kailangan upang makipagtulungan sa trabahong itinakda ng mga batas na isinagawa ng mga institusyon ng gobyerno, mga lokal na gobyerno o kanilang mga trustee at sa pagsasagawa ng mahalagang trabaho na maaaring maharangan ng pagkuha ng pahintulot ng tao
Upang mapatupad ng buo ang aming Patakaran sa Pagkapribado, ang Rakuten Insight ay gumawa ng sistema ng pamamahala para sa proteksiyon ng personal na impormasyon kasama ang mga regulasyon; ngunit, patuloy namin rerepasuhin at pabubutihin ang sistema sa pamamahala sa pamamagitan ng edukasyon ng lahat ng mga empleyado at mga regular na pag-audit ng istado ng operasyon, upang mapabuti ang pagkaepektibo nito.
Para sa anumang mga tanong o reklamo tungkol sa aming Patakaran sa Pgakapribado o mga kasanayan sa pagkapribado, pakigamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa ibaba. Agad tutugunan ng Rakuten Insight lahat ng makatuwirang hiling para sa pag-abiso ng layunin ng paggamit, pagsisiwalat, pagbabago (pagtatama, apgdagdag o pagtanggal ng nilalaman), at suspensiyon ng paggamit (suspensiyon ng paggamit, pagbura at suspensiyon ng probisyon sa mga ikatlong partido) mula sa pangunahing tao ng personal na impormasyon, o kaniyang kinatawan.
Personal Information Protection Manager, Rakuten Insight Global, Inc
Rakuten Crimson House,
1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
TEL : +81-50-5581-1710
Ipinatutupad ng aming website ang sumusunod na mga pamamaraan sa seguridad:
Ang SSL (Secure Sockets Layer Protocol) ay isang sistema na nag-e-encrypt ng datos upang masiguro ang seguridad ng pribadong impormasyon sa website. Ang pribadong impormasyon ay ma-e-encrypt at poprotektahan ng elektronikong key sa paglipat.
Ang site na ito ay pinatotohanan ng GeoTrust Japan Inc. electronikong pagpapatotoong sertipiko. Hinahadlangan nito ang mga ikatlong partido sa paggaya sa aming website.
Ang * GeoTrust Japan Inc. ay isang kinatawan ng sertipikasyon sa internet, na ginagamit sa Japan at ibayong dagat.