[Paunawa sa mga Miyembro] Paki-update ang inyong "Detalyadong Profile"

22/10/2010

Sa Aming Mga Miyembro,

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.

Ito ang isang tip para masalihan ninyo ang lahat ng survey na angkop sa inyo!

Paminsan-minsan ay humihingi kami ng update sa inyong "Basic Profile", subalit mas malaki ang pagkakataon ninyong makatanggap ng angkop na survey kapag in-update ninyo ang inyong "Detalyadong Profile"

Habang pinipili namin kung sino sa mga nakarehistrong miyembro ang pinaka-angkop para sa mga survey, nagkakaroon ng mas malaking pagkakataon ang mga miyembro na may pinaka-updated na impormasyon na mapili sa mga nasabing survey.

Upang ma-update ang inyong "Detalyadong Profile", maaari sanang mag-login sa inyong account at i-click sa menu ang "Update ng Detalyadong Impormasyon".
I-click ang bawat isa sa 4 na kategorya sa profile para ma-update ito.

Maaari sanang siguraduhin ang pag-update sa sumusunod na 4 na kategorya ng profile:
1. Pagbiyahe
2. Libangan
3. Mga Serbisyong Pinansiyal
4. Pangangalaga ng Kalusugan

Inaasahan namin ang inyong patuloy na malugod na pagsali sa AIP ONLINE SURVEYS.