Pagrehistro sa Mga Bagong Miyembro

Ang miyembro ng AIP ONLINE SURVEYS ay isang miyembro na nakikipagtulungan sa pamamagitan ng mga pagsusuri na isinagawa ng AIP Corporation (matapos nito ay tatawaging AIP).

 • Libre ang rehistrasyon.
 • Sa pagrehistro, kailangan mong sumang-ayon sa 'Kasunduan ng Miyembro'.
 • Matapos kang magrehistro, bibigyan ka ng 'Pahina Ko'
  (eksklusibo lamang sa mga miyembro). Ang 'Pahina Ko' ay ang iyong personal na website bilang miyembro.
 • May 'Imbitasyon' para sumali sa pagsusuri na ipadadala sa iyong rehistradong E-mail address.
 • Ang mga EPoints ay madaragdag matapos mo kumpletuhin ang pagsusuri.
 • Ang mga naipong EPoints ay maipapalit sa pera o mga gift certificate.
  Tingnan ang 'Tungkol sa EPoints' para sa mga detalye.
 • Bukas ang rehistrasyon sa sinumang mga residente ng Pilipinas na 16 taong gulang pataas.
 • Sinumang mga tao na kaugnay ng kompanya sa pagmemerkado o ad agency ay hinihiling na huwag magrehistro.
 • Ang rehistrasyon ay limitado sa isang indibiduwal.
  Ang isang tao ay hindi maaaring magrehistro nang mahigit isang beses.
Mangyaring alamin na maaari ka naming tawagan upang kumpirmahin ang iyong pagkatao matapos ang rehistrasyon.
 • Ang AIP ay maglalagay ng mga mahigpit na kontrol sa personal na impormasyon na ibinigay sa amin ng mga rehistradong miyembro at hindi isisiwalat ang impormasyong ito sa anumang ikatlong partido nang walang pahintulot.
 • Ang layunin ng aming mga pagsusuri ay para sa korporasyon at media na pagmemerkado, at dahil ang nakolektang mga resulta ng pagsusuri ay pinoproseso ng estatistika, hindi namin gagamitin ang impormasyon upang makilala ang partikular na indibiduwal.
Pangalan ng Kompanya

AIP Corporation

Layunin

Ang Dibisyon sa Pananaliksik sa Merkado ng AIP ay nasa negosyo ng pagsasagawa ng pananaliksik sa merkado at naglalayon na saliksikin ang kaalaman ng mamimili at mga sirkumstansiya ukol sa mga produkto at serbisyo, upang makakuha ng ganitong impormasyon, at makapagbigay sa mga kompanya at ibang mga organisasyon ng mga impormasyong ito matapos ito estatistikang iproseso.
Ang personal na impormasyon na nakuha ng AIP para sa layunin ng pagsasagawa ng negosyong ito ay isusuma bilang pinagsamang pangistatistikang impormasyon, at hindi gagamitin sa paraan na pagsulong sa personal na pagkikilanlan ng indibiduwal.

Nagbibigay ng Personal na Impormasyon sa Mga Ikatlong Partido

Ang AIP ay maayos na mamamahala sa nakuhang mga personal na impormasyon at hindi ibibigay ang ganitong impormasyon sa mga ikatlong partido nang hindi nagbibigay ng naunang pahintulot mula sa indibiduwal, maliban sa mga sumusunod na mga pagkakataon:

 1. Sa ilalim ng batas.
 2. Kailangan upang maiwasan ang potensiyal na pananakot sa personal na kaligtasan ng sinumang tao o pag-aari at kung mahirap makuha ang pahintulot ng tao.
 3. Lalong kailangan upang mapabuti ang pampublikong kalusugan at upang magpalawak ng malusog na pangangalaga ng mga bata at kung mahirap makuha ang pahintulot ng tao.
 4. Kailangan upang makipagtulungan sa trabahong itinakda ng mga batas na isinagawa ng mga institusyon ng gobyerno, mga lokal na gobyerno o kanilang mga trustee at sa pagsasagawa ng mahalagang trabaho na maaaring maharangan ng pagkuha ng pahintulot ng tao.
Pagbibigay ng Pribadong Impormasyon

Ang AIP ay maayos na mamamahala sa nakuhang mga personal na impormasyon at hindi ibibigay ang ganitong impormasyon sa mga ikatlong partido nang hindi nagbibigay ng naunang pahintulot mula sa indibiduwal.

Mga Pagtanong Tungkol sa Pagsisiwalat ng Hindi-Kumpedensiyal na Impormasyon

Pakigamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa ibaba para sa mga tanong, reklamo o pagsisiwalat ng pribadong impormasyon. Para sa pagbabago ng rehistradong pribadong impormasyon, paki-access ang 'I-update ang Aking Profile' na bahagi ng iyong 'Pahina Ko'.

Personal Information Protection Manager, AIP Corporation
Rakuten Crimson House,
1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
TEL : +81-50-5581-1710
Rehistrasyon at paglahok sa mga survey, mga resulta para sa hindi-kalahok o hindi pagkumpleto

Ang paglahok sa mga pagsusuri ay boluntaryo at ang rehistrasyon ng miyembro at paglahok sa pagsusuri ay maaaring matanggihan o mahinto anumang oras. Ngunit, ang mga EPoints o premyo sa lottery na natalaga para sa bawat pagsusuri ay maaaring hindi igantimpala.

Paggamit ng Mga Cookie

ang AIP ay gumagamit ng mga cookie upang mabawasan ang abala sa mga miyembro nang paulit-ulit na pagsagot sa parehong tanong at i-check ang pagkabalido ng tugon ng sumasagot.


 1. Mangyaring siguruhing basahin ang 'Kasunduan ng Miyembro' bago ang rehistrasyon.
  Kung inaako mo at sumasang-ayon ka, tumuloy sa Paunang Rehistrasyon.
 2. Kumpletuhin ang kailangang impormasyon para sa Paunang Rehistrasyon.
 3. Matapos mong makumpleto ang Paunang Rehistrasyon, makikipag-ugnay kami sa iyo sa pamamagitan ng e-mail.
 4. I-click sa pinakitang URL sa e-mail at magpatuloy sa Pangunahing Rehistrasyon.
 5. Ang pangunahing rehistrasyon ay tapos na pagtapos makumpleto lahat ng impormasyon.

Kumpirmahin ang Kasunduan ng Miyembro

Mangyaring siguruhing basahin ang 'Kasunduan ng Miyembro' bago ang rehistrasyon.

Kung sumasang-ayon ka sa 'Kasunduan ng Miyembro', i-click ang 'Sang-ayon' at tumuloy sa STEP 2.